Uputstvo za istovar i skladištenje

PANELI TEHNOPANEL

PAKOVANJE

Sendvič paneli se isporučuju u paketima. Da bi se obezbedila zaštita rubova panela prilikom utovara i istovara pomoću dizalice sa pojasom za podizanje, paketi moraju biti ojačani na dnu i na vrhu sa uglovima, koji prate panele prilikom svake ekspedicije.

PREVOZ

Sendvič paneli se moraju transportovati samo sa tehnički ispravnim tovarnim vozilima.

Površine, koje su u direktnom kontaktu sa panelima, moraju biti čiste. Nije dozvoljeno ekseri ili drugi oštri predmeti da vire iz poda ili strana prikolice. Svi oštri predmeti moraju biti zaštićeni, da bi se sprečilo oštećenje panela.

Vozilo mora biti dovoljno dugo, da bi se obezbedila dovoljna osnova za utovarene pakete. Dozvoljeno je paketi da izlaze ne više od 1,5m оod prikolice. Preporučljiva tovarna širina prikolice je 2500 mm, te maksimalna brzina vožnje ne mora biti više od 70km/h.

Vozilo mora da bude opremljeno sigurnosnim pojasevima, da bi se zaštitili paneli u prikolici. Broj pojaseva zavisi od dužina prevezenih panela, te pojesevi moraju biti raspoređeni priblizno na svaki 2 m. U slučaju da se u prikolici transportuju i obloge, one moraju biti pričvršćene posebnim pojesevima.

Po isporuci paneli se moraju proveriti za defekte. Reklamacije moraju biti opisane u tovarnom listu i pratećim dokumentima, koje je primalac ili njegov ovlašćeni predstavnik potpisao, te odmah se mora u pisanoj formi obavestiti nadležna kancelarija za plasman, u skladu sa Ugovorom o prodaji.

ISTOVAR

Istovar panela vrši se na način prikazan na dole navedenoj šemi (istovar sa tovarni remenima može izazvati štetu na panele/ pakete panela)! U slučaju da su paketi dugi morate obratiti pažnju na savijanje i virenje. Ovi se problemi mogu biti eliminovani korišćenjem greda za dizalice i traverse.

Paketi dužine do 6 m se mogu podići i sa viljuškarima.
Paketi dužine od 6m do 13,5 m se moraju podići dizalicom ili bočnim viljuškarima za duge panele. Da bi se obezbedila zaštita rubova panela prilikom utovara i istovara pomoću dizalice sa pojasom za podizanje, paketi moraju biti ojačani na dnu i na vrhu sa uglovima, koje Tehnopanel daje uz panele prilikom svake ekspedicije.

SKLADIŠTENJE

Čuvajte pakete panela na objektu ili u skladištu! Da biste sprečili nakupljanje vode u podnožju paketa, stavite u dužini drvene ili polistirenske blokove minimalne visine 100 mm. Prostor za skladištenje mora da je dobro provetren.

Ako nije moguće čuvati na objektu pakete panela u zatvorenom prostoru, prekrijte ih plastičnom folijom, na način koji sprečava prodor vode!

U najmanju ruku prekrijte pakete platnom! Platno ne treba da bude zatvoreno odozdo, tako da voda može slobodno curiti i da se obezbedi protok vazduha, što omogućava sušenje paketa, ako se pojavi kondenzacija.

Stavite pakete pod nagibom od 5%, da bi se sprečilo sakuplanje vode između paketa!

Ne stavljajte više od 3 paketa jedan iznad drugog!


Formulari