Uputstvo za montažu

ATMOSFERSKI USLOVI

Sledeći atmosferski uslovi su najbitniji prilikom montaže sendvič panela:

 • Zbog njihove male sopstvene težine montaža se ne mora vršiti, ako brzina vetra je iznad 9m/s.
 • Paneli se ne moraju instalirati kada ima padavina snega i kiše ili u uslovima guste magle.
 • Treba zaustaviti montažne radove kada je na kraju dana vidljivost smanjena i ne postoji posebno veštačko osvetljenje na radilištu.
 • Stavljanje unutrašnje obloge panela morate izvoditi na temperaturama iznad 4°C.

MONTAŽA

U cilju sprečavanja oštećenja na visoki kvalitetne panele, sa njima je potrebno pažljivo rukovati. Preporučljivo je da koristite čiste rukavice.

Rubovi panela imaju hrapavosti в zbog njihovog sečenje, tako da se boja može svući do obloge od cinka, kada se paneli kližu uzdužno. Na svakom mestu, gde je integritet boje oštećen, lim počinje korodirati brže i se vek panela znatno skraćuje.

Nemojte naglo povlaćiti panele iz paketa na način prikazan na dole navedenoj šemi! Vlačenje i guranje panela može dovesti do ogrebotina. Uhvatite obe strane i podignite guranjem u poprečnom pravcu!

Prilikom uzimanja jednog panela iz paketa i njegovog ručnog nošenja duž radilišta, budite sigurni da izbegavate svako nagibanje, savijanje ili koncentrovano opterećenje. Paneli se moraju transportovati vertikalno.

Uverite se da svi paketi, koji su već otvoreni , su zaštićeni od eventualnih šteta, prouzrokovanih atmosfersim uslovima (oluje, padavine, itd.).

Koraci radnika mogu isto tako prouzrokovati ogrebotine . Važno je tabani cipela ili čizma da ne zadržavaju male kamenčiće, piljevinu, itd.

Kada se paneli montiraju može da bude potrebno sečenje na lokaciji radilišta. U takvim slučajevima morate uzeti u obzir sledeće:

 • Prilikom sečenja svaki panel mora da bude dobro izmeren, te linije sečenja moraju biti prethodno obeležene. Linije treba da budu jasne, izbegavajući zamršene forme.
 • Prilikom sečenja paneli moraju biti u horizontalnom položaju i sigurno pričvršćeni na radnu površinu ili na oslonac sa mekanom površinom (drvene palete, stiropor, itd.)
 • Otvori napravljeni u u krovne ili zidne panele pre montaže, slabe njihov poprečni presek, te zato treba tokom montaže preduzeti odgovarajuće mere za pojačavanje ovih delova.
 • Sećenje krovnih panela nakon njihove montaže je moguće tek nakon provere bezbednosti montaže, da bi se sprečilo pomeranje panela tokom sečenja.
 • Ako je debljina panela previša i sečenje dve metalne površine panela nije moguće da bude izrađeno istovremeno, linija sečenja mora da bude tačno nacrtana na obe strane panela, tako da se sečenje se vrši u dve faze.
 • Prilikom montaže često se formiraju isečci/ piljevina kao rezultat sečenja ili prilikom namotaja samourezivih šrafa. Ako oni ne budu odmah uklonjeni od površine panela, oni će korodirati i izazvati mrlje od rđe, što je nepoželjno posebno ako je boja svetla. Suviše često ovo obojenje je preduslov za oštećenje panela i njihovog estetskog izgleda. Sva piljevina mora da bude odmah uklonjena sa površine panela.
 • Rezni alat mora da obezbedi čistoi lako sečenje, bez nanošenja štete na površini panela. Pogodni su testere s uskim trakama. Kružne se testere mogu koristiti samo ako one garantuju tačno i pravilno sečenje. Ugaone brusilice, opremljene rezačima nisu pogodne (spaljivanje reza i površinska rđa).

Ako su krovovi malog nagiba, postoji realna opasnost od zadržavanja vode. Čak i da je projektovani nagib korektan i da dozvoljava slobodno odvodnjavanje, moguće je da postoje mesta, gde se voda zadržava. Mala udubljenja, izazvana od strane radnika (prilikom hodanja ili stavljanja alata, itd.) mogu dovesti do stvaranja zona, koje zadržavaju vodu. Ako ne bude obezbeđeno slobodno odvodnjavanje, zadržavanje vode će izazvati pucanje boje, te zatim ljuštanje velikih zona i konačno – agresivnu koroziju metala ispod boje. Da bi se sprečilo zadržavanje vode prilikom izgradnje krovova sa sendvič panelima, moraju biti ispunjeni zahtevi za minimalni nagib krovne površine:

 • 5% za krovove bez poprečnih povezivanja ili otvora.
 • 7% za krovovesa poprečnim povezivanjima i/ ili translucentnim otvorima.

Poprečna povezivanja su neophodna u mnogim situacijama: iz praktičnih razloga i zbog širenja usled temperaturnih promena, i naročito kada je potrebna dužina panela znatno veća od dozvoljene kod krovnih konstukcija (preko 15 m). U ovim se slučajevima koriste dva panela manje dužine, koji su stavljeni jedan iznad drugog. Da bi se obezbedilo odvodnjavanje veze, preklapajuća dužina mora da bude u intervalu (100-200) mm.

Prilikom izgradnje krovova bitno je da zbog preklapanja, stavljanje panela vrši se u pravcu vetra. Projekat krova, koji predviđuje upotrebu panela sa preklapanjem , mora da bude u skladu sa preovlađujućim pravcem vetra na konkretnom području. Plan krova mora jasno prikazivati pravac montaže i pravac vetra, tako da postavljanje panela bude tačno. Pravac montaže je od suštinskog značaja da bi se smanjio rizik od prodiranja vode kroz krov zgrade. Paneli i njihove montažne dužine treba da budu prethodno obeležene na planu montaže. Prilikom montaže prvi element mora da bude centriran i stavljen tačno po planu. Ispravljanje naknadnih panela povlačenjem i guranjem nije moguće. Posle toga naknadni se elementi mogu instalirati bez problema. Preporučljivo je kontrolisanje tolerancije i da se to uzima u obzir. Isto tako u planu montaže se mora uzeti u obzir koordinacija odgovarajućih prilagođavanja.

Prilikom montaže panela morate koristiti samourezive šrafove, koje će proizvođač Vam preporučiti. Vrsta šrafova određuje se u zavisnosti od debljine panela i noseće konstrukcije. Da bi se postigla odgovarajuća fiksacija panela za konstrukciju, tokom pričvršćavanja važno je da se šraf drži u poziciji upravno na panelu. Zato snažno preporučujemo upotrebu specijanih odvijača, oprepljenih sa elementima za duge šrafove. Koristite šrafove nerđajućeg čelika prilikom pričvršćavanja sendvič panela za konstrukciju, kada su ispunjeni sledeći uslovi:

 • Atmosfera unutar zgrade karakteriše se konstantnom vlažnosti vazduha iznad 70%.
 • Atmosfera unutar zgrade je hemijski agresivna.
 • Oprema, koja čuvate zahteva posebnu zaštitu.

Zahvaljujući specijalnom dizajnu nosećeg šrafa bez žlebova direktno ispod glave šrafa, te zbog prisustva podloške sa EPDM vulkaniziranom oblogom, istovremeno se postiže otpornost na vodu i trajnost veze.

Tokom montaže morate obratiti posebnu pažnju na gustinu veza. Ne treba da postoji vazdušni prostor u uzdužnom sloju između dva susedna panela.

ZAŠTITNA FOLIJA

Zaštitna folja je stavljena da bi se sprečili kontaminacija i mehanička oštećenja prilikom prevoza i montaže panela. Ona mora da bude odmah uklonjena nakon završetka montaže, jer postaje krhka zbog atmosferskih uslova, te onda je teško ukloniti je ili se ona ne može ukloniti u potpunosti. Tamo gde ima poprečnih povezivanja panela, folija mora da bude uklonjena pre montaže. Ako je potrebno paneli da ostanu na radilištu, uverite se da će folija biti uklonjena najkasnije do tri meseca nakon prijema obaveštenja o primljenoj narudžbi.

Panele sa folijom, koja nije uklonjena nemojte izlagati na direktnoj sunčanoj svetlosti!

Formulari